Özel Eğitimde Dijitalleşme ve Web 2.0. Araçları Kullanarak Dijital İçerikler Geliştirme

Düzenleyen: Uzm. Deniz Yılmaz, Öğr. Gör. Neslihan Canpolat Çığ

Dijital okuryazarlık 21. yüzyılda mevcut ve gelişmekte olan teknolojileri kullanarak okumak, yazmak ve iletişim kurmak için gereken beceri ve yeteneklerin kazanılması olarak tanımlanmaktadır. Dijital teknolojiler, doğru ve etkili kullanıldığında özel gereksinimi olan bireyler ve onlara özel eğitim hizmeti sunan öğretmen ve terapistler için öğrenme deneyimini geliştirici bir potansiyele sahiptir.

Özel eğitim alanında öğretmenlere ve özel gereksinimli bireylere yönelik dijital yeterlilik kavramı ise COVID-19 pandemisi ile birlikte önemli konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle öğretmen ve terapistlerin dijital yeterlilikleri ile uzaktan eğitim konusu, pek çok ülkenin gündeminde olmasına rağmen dünyanın hazırlıksız yakalandığı bu süreçte özellikle özel eğitim alanında etkilerini daha derinden hissettirmiştir.

Geleneksel eğitim-öğretim metotlarının yoğun olarak ve yüz yüze kullanıldığı özel eğitim alanında uzaktan eğitim çalışmaları; öğrenenler yerine uzaktan aile eğitimi odaklı özel eğitim mentorluğu şeklinde yürütülmeye çalışılmış ve bu bağlamda ailelerin sorumluluklarını artırmıştır. Bu durum, ailelerin çocuklarıyla çalışma becerilerini gelişimine katkı sağlamış ve eğitimci-aile iş birliğini önemli bir hale getirmiş olsa da özel gereksinimli bireylere; dijital platformları kullanma, bilgisayar okur-yazarlığı gibi becerilerin öğretiminin ikinci planda kalmasına sebep olmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkarak özel eğitim alanında hizmet sunan öğretmen ve terapistlerin dijital yeterlilikleri ve karşılaşılan sorunlar bu konuda alınması gereken önlem ve aksiyonları zorunlu hale getirmiştir.

Halen geleneksel olarak sürdürülen özel gereksinimli bireylerin eğitiminde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte idari, mali, akademik ve öğrenme yöntemlerinin de değişmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle eğitimde sürekli yenilik, teknoloji, dijitalleşmiş profesyonel eğitimcilerin varlığı zorunlu hale gelmiştir. COVID-19 pandemisi sürecinde hazırlanan bu eğitim programıyla özel eğitim alanında çalışan öğretmen ve terapistlerin uzaktan eğitimde; öğretim tasarımı geliştirme, web 2.0. araçlarını kullanabilme ve dijital içerikler geliştirme konusunda yeterliliklerinin artırılması hedeflenmiştir.

Çalıştay kapsamında a) uzaktan öğrenme ve temel kavramlar, b) öğretim tasarımı, c) ders planı geliştirme, d) sanal sınıf platformları, e) çevrimiçi toplantı araçları, f) görsel kaynak ve tasarım siteleri, g) online sunum araçları, h) interaktif web araçları ve platformları, i) kavram haritaları ve çizim araçları, j) kelime bulutları, k) online değerlendirme araçlarına ve örnek özel eğitim çalışmalarına yer verilecek ve katılımcılarla bu platformlarda içerik geliştirme uygulamaları yapılacaktır.